Організація та проведення конкурсного відбору

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох предметів:

01

з української мови та літератури (перший предмет)

02

математики, історії України або біології за вибором ДВНЗ ПДАБА (другий предмет)

03

загальноосвітнього предмета, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (третій предмет, ДВНЗ ПДАБА передбачає право вступника на вибір з двох предметів за переліком)

04

або творчого конкурсу (третій предмет), при вступі на архітектурні спеціальності

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

01

середній бал (за 200-бальною шкалою) додатка до диплома за ступенем бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, за умови його відсутності середнього бала додатка до диплома про вищу освіту)

02

результат вступного випробування з фаху

03

результат вступного іспиту з іноземної мови*

*Вступник, який підтвердив свій рівень знання іноземної мови, дійсним сертифікатом тестів не нижче рівня B1 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня, з кількістю вірних відповідей не менше 75%, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом - 200.

При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) конкурсний бал визначається сумою показників:

01

середнього балу додатка до диплома молодшого спеціаліста

02

результат вступного випробування з фаху

вверх